JMCCalculator

Demo mode - Emerald subscription

A11
A4BLVLSL
GL
Sa Ke Ra
A7HL
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Bu Ma Gu
A6UL
Gu Bu
ALA3A5PP
Sy Sa Ra
Ra Sa
A2A8A10
Ma Ra
A9
Sk Ch Gu
ALA11
Ma Ra
BLVL
Bu Gu
GLPP
Sa Ke Ra
A7
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2
Ch Ma Gu
A4A6UL
Gu Ch
A3A5
Sy Sa Ra
HL
Ra Sa
A8A10
Ma Bu Ra
A9
Sk Gu
ALA11PP
Ra Ma
BLVL
Gu Ch Bu
A9HLGL
Sa
Sy
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A10
A4UL
A3A5
Sy Sa Ra
Sa Ra
A8
Bu Ch Ma Gu
A7
Ke Ma Ra
A6SL
Sk Gu
Ra Sk Sa
A9
Gu
A2A4A8A10VLPP
GL
Ch Sa
Sy Ma Ra
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6
Ma Bu Ra
UL
Bu Ma
ALA3A5A7BLHL
Sy Gu
Ch Gu
SL
A11
Sa Ke Sk Ra
A4A10ULSL
Sy Sa Ra
VL
A9PP
GL
Sa Ma
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2A8
A7
ALA3A5HL
Ra Ke
Ch Sa Ra
A11
Sy
A6BL
Sk Gu Ma Bu
Ch
Sy Gu
A2A6GL
Sa Ma Sk Ra
AL
Ra Ke Gu
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
HL
SL
Bu
A3PP
A5A7A9
Gu Ma Ra
A4A8BL
Sk Ma Sa
A11VL
A10UL
Ch
A10UL
Ra Ch Gu
ALA9
Sk Sa
HL
Bu Gu
A7
Ma
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6GL
Sa Ra
A4A8PP
Ma Gu Sa
A3A11
Sy
BL
Ma
A2VL
A5
Ke Gu Ch Ma Sa Ra
Ch Gu Sk Ra
ALHLSL
PP
Ma Sy
A5BL
Bu
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2A6
Gu Sa Ra
A4A10
A3A7A9
Bu
VL
Sy Ma Sa
A8UL
Ra Ke Gu
A11
Sa Ra
GL
Sk Ch Ma
A6A8BLPP
A5
SL
Gu
A9
Sy Ch Ma Bu Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4HL
Ma Sk
VL
Ma Sk
A3GL
Sy Sa Ch Bu Gu Ra
A7
Gu Ra
ALA11
Ke Ma Sa Ra
A2A10UL
A10VL
A7A9GL
A8
Sa Gu
BL
Ke Sy Ra
Ma Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2
Ma Bu Gu Sk Sa
Sk Ma Bu
A5SLPP
Ra
Ra Sy
A6HL
Gu Sa Ra
ALA3A11
Ma
A4UL
A8ULVLPP
Ra Gu Sk
Sa
Bu Ch Sy Ma
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4A10
Ma
A3A9BLHLGL
Sy Ch Bu
A5
SL
Ke Sk Gu Sa Ra
ALA7A11
A2
Sa Gu Ra
GL
Sk Ch Sy Ma
HLSL
Sa Gu
A4A10
Ra Ke Gu Sa
Ma Gu Ra
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2
A6UL
Bu Sa
ALA7A11VLPP
Ma
A5BL
Ra
A8
A3A9
Gu Sa Ra
Sy Ch Sk
PP
Ch Bu Gu Sa Ra
A9
Ra Ke Ma
BL
AL
A3
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8A10
Sy Gu Sa
A6
Sy Sa Ma
Ra
A7A11GLVL
Sk Ra
UL
Gu
A5HLSL
Ma Sa Ra
A2A4
A5
Ma Sy Bu
Gu Sa
A7A11
Ra Ke Ch Ma Sk
A2A8PP
Sa Ra
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A9SL
A3BLGL
A4HLVL
A10
Sk Ch Gu Ra
AL
Bu Sy Ma
Ch Ra Ma
A4A10GL
Bu
Gu Sa
Sy Ma Sk
A8ULBL
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A5A7
AL
A6VL
HLPP
Ma Sk Sy
A9A11
Gu Sa Ra
A2
Bu
A3SL
Ke Ch Gu Ra
A4A10ULSL
Sy Sa Ra
VL
A9PP
GL
Ma Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2A8
A7
ALA3A5HL
Ra Ke
Ch Sa Ra
A11
Sy
A6BL
Sk Gu Ma Bu
A10UL
Ma
A9
Gu Sa Ra
A4
Sk
A6A8
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA3A7SL
Sy Ch Ma Gu
Gu Ch Sy Ra
A2HLGL
Sk Sa
A11VL
PP
Ma
A5BL
Ra Ke Bu Gu Sa
Ma Sy
A4A6PP
Bu Sa Ra
A8
Ch Gu Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
HL
Ra Ke
A3A5
Ra
A10BLSL
Ch Gu Ma
A2
Sa Ma Bu Gu
AL
Sy Ma Ra
GL
A7VL
Sk Sa
A11PP
Bu Sy
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6A8ULGLVL
Ke Ch Gu Sa Ra
A10SL
Ra Ch Ma
A3
A7
Sy Bu Sa Ra
Gu
A5BL
Ma Sa
A4HL
Sk Ra
SL
A6A10VL
Ra Sa Ma
Sy Ch Sk
A9
Ma Gu Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4
Sa
A2
AL
Gu Ma
A3A5GL
Sy Sk Ch Gu
Ke Sa Ra
HL
A8ULBLPP
ALA9A11HL
Ch Gu Ra
A4A8SL
A10BLGLVL
Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Sk Ra Ma
A7
Ma Ke Gu Sk Ra
PP
A6UL
A5
Bu Sa Ra
A2
Sy
A3
Gu Ch
27 33 31 30
26 25
29 27
24 35 24 26
A11
A4BLVLSL
GL
Sa Ke Ra
A7HL
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Bu Ma Gu
A6UL
Gu Bu
ALA3A5PP
Sy Sa Ra
Ra Sa
A2A8A10
Ma Ra
A9
Sk Ch Gu
ALA11
Ma Ra
BLVL
Bu Gu
GLPP
Sa Ke Ra
A7
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2
Ch Ma Gu
A4A6UL
Gu Ch
A3A5
Sy Sa Ra
HL
Ra Sa
A8A10
Ma Bu Ra
A9
Sk Gu
ALA11PP
Ra Ma
BLVL
Gu Ch Bu
A9HLGL
Sa
Sy
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A10
A4UL
A3A5
Sy Sa Ra
Sa Ra
A8
Bu Ch Ma Gu
A7
Ke Ma Ra
A6SL
Sk Gu
Ra Sk Sa
A9
Gu
A2A4A8A10VLPP
GL
Ch Sa
Sy Ma Ra
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6
Ma Bu Ra
UL
Bu Ma
ALA3A5A7BLHL
Sy Gu
Ch Gu
SL
A11
Sa Ke Sk Ra
A4A10ULSL
Sy Sa Ra
VL
A9PP
GL
Sa Ma
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2A8
A7
ALA3A5HL
Ra Ke
Ch Sa Ra
A11
Sy
A6BL
Sk Gu Ma Bu
Ch
Sy Gu
A2A6GL
Sa Ma Sk Ra
AL
Ra Ke Gu
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
HL
SL
Bu
A3PP
A5A7A9
Gu Ma Ra
A4A8BL
Sk Ma Sa
A11VL
A10UL
Ch
A10UL
Ra Ch Gu
ALA9
Sk Sa
HL
Bu Gu
A7
Ma
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6GL
Sa Ra
A4A8PP
Ma Gu Sa
A3A11
Sy
BL
Ma
A2VL
A5
Ke Gu Ch Ma Sa Ra
Ch Gu Sk Ra
ALHLSL
PP
Ma Sy
A5BL
Bu
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2A6
Gu Sa Ra
A4A10
A3A7A9
Bu
VL
Sy Ma Sa
A8UL
Ra Ke Gu
A11
Sa Ra
GL
Sk Ch Ma
A6A8BLPP
A5
SL
Gu
A9
Sy Ch Ma Bu Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4HL
Ma Sk
VL
Ma Sk
A3GL
Sy Sa Ch Bu Gu Ra
A7
Gu Ra
ALA11
Ke Ma Sa Ra
A2A10UL
A10VL
A7A9GL
A8
Sa Gu
BL
Ke Sy Ra
Ma Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2
Ma Bu Gu Sk Sa
Sk Ma Bu
A5SLPP
Ra
Ra Sy
A6HL
Gu Sa Ra
ALA3A11
Ma
A4UL
A8ULVLPP
Ra Gu Sk
Sa
Bu Ch Sy Ma
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4A10
Ma
A3A9BLHLGL
Sy Ch Bu
A5
SL
Ke Sk Gu Sa Ra
ALA7A11
A2
Sa Gu Ra
GL
Sk Ch Sy Ma
HLSL
Sa Gu
A4A10
Ra Ke Gu Sa
Ma Gu Ra
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2
A6UL
Bu Sa
ALA7A11VLPP
Ma
A5BL
Ra
A8
A3A9
Gu Sa Ra
Sy Ch Sk
PP
Ch Bu Gu Sa Ra
A9
Ra Ke Ma
BL
AL
A3
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A8A10
Sy Gu Sa
A6
Sy Sa Ma
Ra
A7A11GLVL
Sk Ra
UL
Gu
A5HLSL
Ma Sa Ra
A2A4
A5
Ma Sy Bu
Gu Sa
A7A11
Ra Ke Ch Ma Sk
A2A8PP
Sa Ra
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A9SL
A3BLGL
A4HLVL
A10
Sk Ch Gu Ra
AL
Bu Sy Ma
Ch Ra Ma
A4A10GL
Bu
Gu Sa
Sy Ma Sk
A8ULBL
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A5A7
AL
A6VL
HLPP
Ma Sk Sy
A9A11
Gu Sa Ra
A2
Bu
A3SL
Ke Ch Gu Ra
A4A10ULSL
Sy Sa Ra
VL
A9PP
GL
Ma Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A2A8
A7
ALA3A5HL
Ra Ke
Ch Sa Ra
A11
Sy
A6BL
Sk Gu Ma Bu
A10UL
Ma
A9
Gu Sa Ra
A4
Sk
A6A8
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
ALA3A7SL
Sy Ch Ma Gu
Gu Ch Sy Ra
A2HLGL
Sk Sa
A11VL
PP
Ma
A5BL
Ra Ke Bu Gu Sa
Ma Sy
A4A6PP
Bu Sa Ra
A8
Ch Gu Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
HL
Ra Ke
A3A5
Ra
A10BLSL
Ch Gu Ma
A2
Sa Ma Bu Gu
AL
Sy Ma Ra
GL
A7VL
Sk Sa
A11PP
Bu Sy
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A6A8ULGLVL
Ke Ch Gu Sa Ra
A10SL
Ra Ch Ma
A3
A7
Sy Bu Sa Ra
Gu
A5BL
Ma Sa
A4HL
Sk Ra
SL
A6A10VL
Ra Sa Ma
Sy Ch Sk
A9
Ma Gu Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
A4
Sa
A2
AL
Gu Ma
A3A5GL
Sy Sk Ch Gu
Ke Sa Ra
HL
A8ULBLPP
ALA9A11HL
Ch Gu Ra
A4A8SL
A10BLGLVL
Sa
Anonymous
18 August 1973
23:41:00 (3:00 East)
55 N 46 · 37 E 37
Sk Ra Ma
A7
Ma Ke Gu Sk Ra
PP
A6UL
A5
Bu Sa Ra
A2
Sy
A3
Gu Ch
27 33 31 30
26 25
29 27
24 35 24 26
Anonymous
Ayanamsa
Traditional Lahiri 23°29'37''
Recalculate horoscope changing birth time by
Next/Prev
lagna D-1
Lagna: Mithuna
Lagnesh: Buddha
Atmakaraka: Chandra
Nakshatra Chandra: Revati
Nakshatra Surya: Magha
Nakshatra Lagna: Mrigasira
Nakshatra Lagnesh: Aslesha
Nakshatra Atmakaraka: Revati
Birth date: 18 August 1973
Birth time: 23:41:00 (3:00 East)
Birth place: 55 N 46 · 37 E 37
Birth: Night time / 18 August 1973
Sunrise/Sunset: 05:12:49 / 19:52:33
Hora Lord: Sukra
Vara Lord: Sani / Saturday
Tithi Lord: Guru / Panchami / Purna
Lunar Month/Phase: Śravaṇa / Krisna Paksa
Dasa balance: Bu, 8 m 16 d
Vedic Time: 46 ghati : 10 vighati
Sidereal Time: 20:59:44
Rasi
Sphuta Rasi / Navamsa Nakshatra Bhava Sambandha SAV / BAV
Lagna 01° 16' 15" Mith / Tula Mrig (3 / Ma) 1 30 / 4
Surya - DK 02° 15' 00" Simh / Mesh Magh (1 / Ke) 3 Moolatrikona 27 / 4
Chandra - AK 29° 26' 24" Meen / Meen Reva (4 / Bu) 10 Mitra 27 / 4
Mangala - MK 09° 03' 53" Mesh / Mith Asvi (3 / Ke) 11 Moolatrikona 33 / 4
Buddha - AmK 17° 41' 02" Kark / Dhanu Asle (1 / Bu) 2 Adhi Satru 25 / 6
Guru (R) - BK 11° 18' 27" Makar / Mesh Srav (1 / Ch) 8 Neecha 29 / 4
Sukra - GK 06° 17' 30" Kanya / Kumbh UPha (3 / Sy) 4 Neecha 26 / 6
Sani - PK 08° 15' 00" Mith / Dhanu Ardr (1 / Ra) 1 Adhi Mitra 30 / 5
Rahu (R) 12° 54' 42" Dhanu / Kark Mul (4 / Ke) 7 Neecha
Ketu (R) 12° 54' 42" Mith / Makar Ardr (2 / Ra) 1 Neecha
Maandi 05° 37' 20" Mith / Vrisch Mrig (4 / Ma) 1
Gulika 26° 50' 04" Vrish / Kanya Mrig (2 / Ma) 12
Bhava Lagna 08° 33' 17" Vrish / Meen Krit (4 / Sy) 12
Hora Lagna 15° 36' 03" Kumbh / Kumbh Sata (3 / Ra) 9
Ghati Lagna 06° 44' 18" Mith / Dhanu Ardr (1 / Ra) 1
Varnada Lagna 01° 16' 15" Vrish / Makar Krit (2 / Sy) 12
Sree Lagna 16° 09' 03" Vrish / Vrish Rohi (2 / Ch) 12
Pranapada Lagna 23° 10' 00" Simh / Tula PPha (3 / Sk) 3
Indu Lagna 29° 26' 24" Kanya / Kanya Chit (2 / Ma) 4
Karakamsa Lagna 01° 16' 15" Meen / Kark PBha (4 / Gu) 10
Bhrigu Bindu 06° 10' 33" Kumbh / Vrisch Dhan (4 / Ma) 9
Kaala 03° 14' 08" Kark / Kark Puna (4 / Gu) 2
Mrityu 26° 54' 30" Kark / Meen Asle (4 / Bu) 2
Artha Prahara 25° 28' 42" Kumbh / Vrish PBha (2 / Gu) 9
Yama Ghantaka 15° 07' 12" Mesh / Simh Bhar (1 / Sk) 11
Dhooma 15° 35' 00" Dhanu / Simh PSha (1 / Sk) 7
Vyatipata 14° 25' 00" Kark / Vrisch Push (4 / Sa) 2
Parivesha 14° 25' 00" Makar / Vrish Srav (2 / Ch) 8
Indrachapa 15° 35' 00" Mith / Kumbh Ardr (3 / Ra) 1
Upaketu 02° 15' 00" Kark / Kark Puna (4 / Gu) 2
Beeja Sphuta 19° 50' 57" Tula / Meen Svat (4 / Ra) 5
Kshetra Sphuta 19° 48' 44" Makar / Mith Srav (3 / Ch) 8
Kunda 12° 56' 15" Makar / Mesh Srav (1 / Ch) 8
Uranus 26° 37' 56" Kanya / Simh Chit (1 / Ma) 4
Neptune 11° 10' 30" Vrisch / Tula Anu (3 / Sa) 6
Pluto 09° 21' 52" Kanya / Meen UPha (4 / Sy) 4
Lilith 06° 53' 03" Dhanu / Mith Mul (3 / Ke) 7
Selena 28° 27' 39" Mith / Mith Puna (3 / Gu) 1
Cupido 01° 46' 20" Tula / Tula Chit (3 / Ma) 5
Hades 29° 36' 44" Mesh / Dhanu Krit (1 / Sy) 11
Zeus 19° 29' 37" Simh / Kanya PPha (2 / Sk) 3
Kronos 16° 52' 14" Vrish / Mith Rohi (3 / Ch) 12
Apollon (R) 11° 34' 00" Mesh / Kark Asvi (4 / Ke) 11
Admetos 13° 02' 27" Mith / Makar Ardr (2 / Ra) 1
Vulkanus 27° 07' 22" Kanya / Kanya Chit (2 / Ma) 4
Poseidon 22° 01' 41" Kark / Makar Asle (2 / Bu) 2
Isis 00° 32' 11" Vrish / Makar Krit (2 / Sy) 12
Nibiru 07° 02' 45" Vrisch / Kanya Anu (2 / Sa) 6
Ceres 12° 43' 07" Vrisch / Tula Anu (3 / Sa) 6
Chiron (R) 27° 08' 03" Meen / Meen Reva (4 / Bu) 10
Pholus (R) 12° 48' 13" Kumbh / Makar Sata (2 / Ra) 9
Pallas 14° 41' 30" Tula / Kumbh Svat (3 / Ra) 5
Juno 13° 51' 17" Vrisch / Vrisch Anu (4 / Sa) 6
Vesta 20° 45' 03" Kark / Makar Asle (2 / Bu) 2

Select year (and month) for annual horoscope

Solar return (Varshaphala) chakra
Luni-solar return chakra
The chart is loading...
Please, wait